پروژه دینامیک خاک

پروژه دینامیک خاک پروژه دینامیک خاک  تعداد صفحات ورد: 2 صفحه  شامل 4 فایل اکسل و یک فایل ورد  فایل های اکسل شامل فایل محاسبات بزرگ نمایی ، شتابنگاشت ها ،تحلیل پریود خاک و محاسبه نهایی هستند. فایل ورد شامل توضیحات در مورد پروژه و بررسی نهایی و اعلام نتیجه حاصل از انجام پروژه است.  …
ادامه ی نوشته پروژه دینامیک خاک