فایل POWER POINT: پاورپوینت بررسی پایداری شیب ها با استفاده از امواج اکوستیک

فایل POWER POINT: پاورپوینت بررسی پایداری شیب ها با استفاده از امواج اکوستیک AE تکنیک جدیدی است که اخیرا در شیب ها بکار گرفته شده و از  تکنیک های عملی موفق و با آینده ای روشن در این زمینه است.   وقتی سنگی تحت تنش قرار می گیرد هر فعالیتی که در سنگ رخ می دهد …
ادامه ی نوشته فایل POWER POINT: پاورپوینت بررسی پایداری شیب ها با استفاده از امواج اکوستیک