تحقیق امام خميني و مباني حمايت ازفلسطين

تحقیق امام خميني و مباني حمايت ازفلسطين دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، امام خميني و مباني حمايت ازفلسطين بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : غاصبانه بودن وتوسعه طلبي رژيم صهيونيستيسرزمين فلسطين ,درساحل شرقي درياي مديترانه ومجاور كشورهاي مصر,سوريه ,اردن ولبنان ,داراي بيست وپنج هزاركيلومتر مربع وبرخوردارازآب وهوائي معتدل وحاصلخيزاست اين سرزمين كنعان نام داردونام حضرت يعقوب …
ادامه ی نوشته تحقیق امام خميني و مباني حمايت ازفلسطين