توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی

توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی   در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود . تفاوت توزیع دوجمله ای منفی و توزیع دوجمله ای ساختار تابع احتمال توزیع دوجمله ای منفی میانگین و واریانس توزیع دو جمله ای منفی تابع احتمال توزیع هندسی میانگین و واریانس توزیع هندسی حل …
ادامه ی نوشته توزیع دو جمله ای منفی زمان انتظار پاسگال هندسی