جزوه محاسبات عددی دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه محاسبات عددی دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس محاسبات عددی دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به خوبی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است . این جزوه در 46 صفحه …
ادامه ی نوشته جزوه محاسبات عددی دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی دانشگاه صنعتی شریف