مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي

مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي  اين مقاله در مورد حسابداري مديريتي است.  حسابداري مديريتي اغلب اوقات به‌عنوان مديريت حسابداري مورد اشاره قرار می‌گیرد . موسسه حسابداران مديريت ، حسابداري مديريتي را به‌عنوان نقش داخلي كار حسابداري و مالي افراد حرفه‌ای توصيف می‌کند كه سيستم هاي داخلي را طراحي ، اجرا ، و مديريت می‌کنند كه تصميمات …
ادامه ی نوشته مقدمه‌ای به حسابداري مديريتي