پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان

پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان   59اسلایدهمراه باتصویر تمامی فایل به زبان انگلیسی میباشد   Bone Composition Cells Osteocytes Osteoblasts Osteoclasts Extracellular Matrix Organic (35%) Collagen (type I) 90% uOsteocalcin, osteonectin, proteoglycans, glycosaminoglycans, lipids (ground substance) uInorganic (65%) uPrimarily hydroxyapatite Ca5(PO4)3(OH)2   … دریافت …
ادامه ی نوشته پاورپوینت مکانیسم ترمیم استخوان و تاندون و لیگمان