پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش یازدهم (تفکر اخلاق -واگرا )

پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید بخش یازدهم (تفکر اخلاق -واگرا ) کامل ترین پاورپوینتی زیبا و جذاب در 11 اسلاید قابل ویرایش … دریافت فایل

خاک های واگرا

خاک های واگرا 19 اسلاید ** . .         سرفصل ها: ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺪﯾﺪه واﮔﺮاﯾﯽ در ﺧﺎﮐﻬﺎي رﺳﯽ و اﺛﺮات آن در ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎي واﮔﺮا و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم واﮔﺮاﯾﯽ در ﺧﺎﮐﻬﺎي رﺳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎي واﮔﺮا  آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻦ ﻫﻮل آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮي دوﮔﺎﻧﻪ . . . …
ادامه ی نوشته خاک های واگرا