پاورپوینت آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي»

پاورپوینت آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي» پاورپوینت آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي مقدمه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و …
ادامه ی نوشته پاورپوینت آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي»