پاورپوینت واکنشهای دارویی

پاورپوینت واکنشهای دارویی پاورپوینت واکنشهای دارویی § هدف از این مدل  کمک به دانشجویان پزشکی جهت گسترش رویکرد بالینی و ارزیابی و مدیریت اولیه بیمارانی می باشد که با بثورات پوستی دارویی مراجعه می کنند. § پس از اتمام این مدل کارآموز باید قادر باشد تا: •مورفولوژی بثورات دارویی شایع را شرح دهد. • ویژگی …
ادامه ی نوشته پاورپوینت واکنشهای دارویی