پاورپوینت واکنشهای کلیوی و گوارشی نسبت به ورزش

پاورپوینت واکنشهای کلیوی و گوارشی نسبت به ورزش پاورپوینت واکنشهای کلیوی و گوارشی نسبت به ورزش •کلیه ها ( kidneys )  – دفع مواد زائدبه شکل ادرار – تنظیم تعادل آب و الکترولیتها – حفظ سطح طبیعی PH – حفظ مواد زیستی مهمی چون گلوکز واسید آمینه – گلوکونئو ژنز  – تنظیم فشار خون شریانی …
ادامه ی نوشته پاورپوینت واکنشهای کلیوی و گوارشی نسبت به ورزش