پاورپوینت Neisseria نیسریا(خانواده میکروب)

پاورپوینت Neisseria نیسریا(خانواده میکروب)   پاورپوینت  Neisseria نیسریا(خانواده میکروب)   55اسلایدهمراه باتصویر بیشتراسلایدها به زبان انگلیسی میباشد خصوصیات کلی خانواده Neisseria  spp. هوازی کوکسی گرم منفی  افلب دوتایی با طرف های مجاور صاف ØOxidase  positive  اکسیداز مثبت  اغلب کاتالاز مثبت غیر متحرک تولید اسید از اکسیداسیون کربوهیدرات اما منفی از تخمیر   عوامل اصلی بیماریزای …
ادامه ی نوشته پاورپوینت Neisseria نیسریا(خانواده میکروب)