تحقیق امام جعفر صادق

تحقیق امام جعفر صادق دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، امام جعفر صادق بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : یکی دیگر از صفات پسندیده ایشان این بود که کارهای شخصی خودشان را شخصا” انجام می دادند و سعی می کردند که سر بار دیگران نباشند.در ایامی که آقا مریض شده بود، ( و به سبب همان بیماری …
ادامه ی نوشته تحقیق امام جعفر صادق